Do thực hiện tốt công tác bảo vệ nên khi nhà máy Doosung_2 đi vào hoạt động. Ban giám đốc nhà máy đã quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ bảo vệ của công ty HNK tại nhà máy Doosung Tech 2.
Ngày 11/04/2014 triển khai mục tiêu mới tại nhà máy Doosung 2 tại KCN Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình.